Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Ινδοευρωπαίοι και Έλληνες. Μέρος 4Η Αρχαιολογία διακρίνει για τον Ελλαδικό-Αιγαιακό χώρο τις παρακάτω περιόδους.
Οι χρονολογίες χαρακτηρίζουν αλλαγές τεχνοτροπίας των ευρημάτων που υποδηλούν πιθανές μεταβολές εθνικότητας των κατοίκων των περιοχών.


Η Αρχαιολογική Επιστήμη δεν μπορεί να επικυρώσει επακριβώς ποιός λαός είναι υπεύθυνος για την κάθε μεταβολή ούτε την Ινδο-ευρωπαϊκή ή όχι προέλευσή του. Μόνον πιθανότητα μεταβολής διαπιστώνει.


ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΑΙΓΑΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

--------------------------------------------------------
Α. ΚΥΚΛΑΔΕΣ

-------
1. ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (Upper Paleolithic Era) (PL) (40.000 - 11000)

---------
2. ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (Mesolithic Era) (ΜL) (11000 - 6000)

--------
3. ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ


3α) Πρώιμη Νεολιθική Κυκλαδική Περίοδος (Early Neolithic Helladic Period) (ENLH) (4300-3700)

3β) Μέση Νεολιθική Κυκλαδική Περίοδος (Middle Neolithic Helladic Period) (ΜNLH) (3700-3300)

3γ) Ύστερη Νεολιθική Κυκλαδική Περίοδος (Late Neolithic Helladic Period) (LNLH) (3300-3200)

3δ) Χαλκολιθική Νεολιθική Κυκλαδική Περίοδος (Calcolithic Neolithic Helladic Period) (FNLH) (3200-3000) (or Final)

---------------------
4. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΕΠΟΧΗ
------
4α) Πρώιμη Κυκλαδική Περίοδος
- Πρώιμη Κυκλαδική Περίοδος (Φάση I) (Early Cycladic Period I) (ECI) (3000-2800)

- Πρώιμη Κυκλαδική Περίοδος (Φάση II) (Early Cycladic Period II) (ECII) (2800-2300)

- Πρώιμη Κυκλαδική Περίοδος (Φάση III) (Early Cycladic Period III) (ECIII) (2300-2000)

------
4β) Μέση Κυκλαδική Περίοδος
- Μέση Κυκλαδική Περίοδος (Φάση I) (Middle Cycladic Period I) (MCI) (2000-1850)

- Μέση Κυκλαδική Περίοδος (Φάση II) (Middle Cycladic Period II) (MCII) (1850-1700)

- Μέση Κυκλαδική Περίοδος (Φάση III) (Middle Cycladic Period III) (MCIII) (1700-1550)

-----
4γ)Ύστερη Κυκλαδική Περίοδος
- Ύστερη Κυκλαδική Περίοδος (Φάση Ι) (Late Cycladic Period Ι) (LCI) (1550-1450)

- Ύστερη Κυκλαδική Περίοδος (Φάση ΙΙ) (Late Cycladic Period ΙΙ) (LCII) (1450-1400)

- Ύστερη Κυκλαδική Περίοδος (Φάση ΙΙΙ) (Late Cycladic Period ΙΙΙ) (LCIII) (1400-1100)


--------------------------------------------------------------------------------------
Β. ΚΡΗΤΗ

----------
1. ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (Upper Paleolithic Era) (PL) (40.000 - 11000)

---------
2. ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (Mesolithic Era) (ΜL) (1100 - 6000)

--------
3. ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

3α) Ακεραμική Νεολιθική Κρητική Περίοδος (Aceramic Cretan Helladic Period) (ANLK) (6000-5700)

3β) Πρώιμη Νεολιθική Κρητική Περίοδος (Early Neolithic Cretan Period) (ENLK) (5700-3700)

3γ) Μέση Νεολιθική Κρητική Περίοδος (Middle Neolithic Cretan Period) (ΜNLK) (3700-3600)

3δ) Ύστερη Νεολιθική Κρητική Περίοδος (Late Neolithic Cretan Period) (LNLK) (3600-2800)


4. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΕΠΟΧΗ
-------------
4α) Πρώιμη Ορειχάλκινη Περίοδος
- Πρώιμη Μινωική Περίοδος (Φάση I) (Early Minoan Period I) (EMI) (3000-2500)

- Πρώιμη Μινωική Περίοδος (Φάση II) (Early Minoan Period II) (EMI) (2500-2300)

- Πρώιμη Μινωική Περίοδος (Φάση III) (Early Minoan Period III) (EMI) (2300-2160)

-------------
4β) Μέση Ορειχάλκινη Περίοδος
- Μέση Μινωική Περίοδος (Φάση IA) (Middle Minoan Period IA) (MMIA) (2160-1900)
- Μέση Μινωική Περίοδος (Φάση IB) (Middle Minoan Period IB) (MMIB) (1900-1800)

- Μέση Μινωική Περίοδος (Φάση II) (Middle Minoan Period II) (MMII) (1800-1700)

- Μέση Μινωική Περίοδος (Φάση IIIA) (Middle Minoan Period IIIA) (MMIIIA) (1700-1640)
- Μέση Μινωική Περίοδος (Φάση IIIB) (Middle Minoan Period IIIB) (MMIIIB) (1640-1600)

-------------
4γ) Ύστερη Ορειχάλκινη Περίοδος
- Ύστερη Μινωική Περίοδος (Φάση IA) (Late Minoan Period IA) (LMIA) (1600-1480)
- Ύστερη Μινωική Περίοδος (Φάση IB) (Late Minoan Period IB) (LMIB) (1480-1425)

- Ύστερη Μινωική Περίοδος (Φάση II) (Late Minoan Period II) (LMII) (1425-1390)

- Ύστερη Μινωική Περίοδος (Φάση IIIA1) (Late Minoan Period IIIA1) (LMIIIA1) (1390-1370)
- Ύστερη Μινωική Περίοδος (Φάση IIIA2) (Late Minoan Period IIIA2) (LMIIIA2) (1370-1340)
- Ύστερη Μινωική Περίοδος (Φάση IIIB) (Late Minoan Period IIIB) (LMIIIB) (1340-1190)
- Ύστερη Μινωική Περίοδος (Φάση IIIC) (Late Minoan Period IIIC) (LMIIIC) (1190-1100)

- Υπο-Μινωική Περίοδος (Sub-Minoan) (1170-1000)------------------------------------------------------
Γ. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

--------
1. ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (Upper Paleolithic Era) (PL) (40.000 - 11000)

---------
2. ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (Mesolithic Era) (ΜL) (11000 - 6500)

--------
3. ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

3α) Ακεραμική Νεολιθική Ελλαδική Περίοδος (Aceramic Neolithic Helladic Period) (ANLH) (6500-6000)

3β) Πρώιμη Νεολιθική Ελλαδική Περίοδος (Early Neolithic Helladic Period) (ENLH) (6000-5300)

3γ) Μέση Νεολιθική Ελλαδική Περίοδος (Middle Neolithic Helladic Period) (ΜNLH) (5300-4300)

3δ) Ύστερη Νεολιθική Ελλαδική Περίοδος (Late Neolithic Helladic Period) (LNLH) (4300-3300)

3ε) Χαλκολιθική Νεολιθική Ελλαδική Περίοδος (Calcolithic Neolithic Helladic Period) (FNLH) (3300-2800) (or Final)


4. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΕΠΟΧΗ
----------
4α) Πρώιμη Ορειχάλκινη Εποχή

- Πρώιμη Ελλαδική Περίοδος (Φάση I) (Early Helladic Period I) (EHI) (2800-2650)

- Πρώιμη Ελλαδική Περίοδος (Φάση IIA) (Early Helladic Period IIA) (EHIIA) (2500-2450)
- Πρώιμη Ελλαδική Περίοδος (Φάση IIB) (Early Helladic Period IIB) (EHIIB) (2450-2150)

- Πρώιμη Ελλαδική Περίοδος (Φάση III) (Early Helladic Period III) (EHIII) (2150-2000)

----------
4β) Μέση Ορειχάλκινη Περίοδος

- Μέση Ελλαδική Περίοδος (Φάση I) (Middle Helladic Period I) (MHI) (2000-1900)

- Μέση Ελλαδική Περίοδος (Φάση II) (Middle Helladic Period II) (MHII) (1900-1700)

- Μέση Ελλαδική Περίοδος (Φάση III) (Middle Helladic Period III) (MHIII) (1700-1650)

-------
4γ) Ύστερη Ορειχάλκινη Περίοδος

- Ύστερη Ελλαδική Περίοδος (Φάση I) (Late Helladic Period I) (LHI) (1650-1550)

- Ύστερη Ελλαδική Περίοδος (Φάση IIA) (Late Helladic Period IIA) (LHIIA) (1550-1470)
- Ύστερη Ελλαδική Περίοδος (Φάση IIB) (Late Helladic Period IIB) (LHIIB) (1470-1405)

- Ύστερη Ελλαδική Περίοδος (Φάση IIIA1) (Late Helladic Period IIIA1) (LHIIIA1) (1405-1370)
- Ύστερη Ελλαδική Περίοδος (Φάση IIIA2) (Late Helladic Period IIIA1) (LHIIIA2) (1370-1300)

- Ύστερη Ελλαδική Περίοδος (Φάση IIIB1) (Late Helladic Period IIIB1) (LHIIIB1) (1300-1230)
- Ύστερη Ελλαδική Περίοδος (Φάση IIIB2) (Late Helladic Period IIIB2) (LHIIIB2) (1230-1190)

- Ύστερη Ελλαδική Περίοδος (Φάση IIIC1) (Late Helladic Period IIIC) (LHIIIC) (1190-1130)
- Ύστερη Ελλαδική Περίοδος (Φάση IIIC) (Late Helladic Period IIIC) (LHIIIC) (1130-1090)
- Ύστερη Ελλαδική Περίοδος (Φάση IIIC) (Late Helladic Period IIIC) (LHIIIC) (1090-1060)

- Υπο-μυκηναϊκή Περίοδος (Sub-Mycenean Period) (1060-1000)

10 σχόλια:

kariatida62 είπε...

Kαλά είσαι ένας! Μα ένας!!!
Μόλις τώρα γύρισα και είδα ότι την πέρασες έτσι την ανάρτηση που περίμενα καιρό τώρα!
Δεν την διάβασα καν!
Απλά θα σου γράψω ότι έχω μαζέψει!

kariatida62 είπε...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΘΗΝΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο προιστορικό σπήλαιο της Θεόπετρας κοντά στην Καλαμπάκα στην Θεσσαλία, έχουν πραγματοποιηθεί συστηματικές ανασκαφές κατά τα τελευταία 25 έτη υπό την διεύθυνση της ΔΡΟς Ν. Κυπαρίσση-Αποστολίκα, Προισταμένης της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Η χρονολόγηση του τεχνητού λιθοσωρού-τείχους, που περιορίζει την είσοδο του σπηλαίου κατα τα 2/3 κι'έγινε με την μέθοδο της Οπτικής Φωταύγειας, απέδωσε μια μέση ηλικία 23.000 ετών και πιστοποιεί το έργο της κατασκευής του λιθοσωρού ως το αρχαιότερο μέχρι σήμερα γνωστό τεχνικό έργο στον Ελλαδικό χώρο και πιθανόν παγκοσμίως. Η ηλικία συμπίμπτει απόλυτα με την ψυχρότερη περίοδο της τελευταίας παγετώδους εποχής και υποδηλώνει ότο το έργο κατασκευαστηκε απο τους παλαιολιθικούς οικιστές του σπηλαίου για να προστατευθούν απο το τότε δριμύ ψύχος. Η χρονολόγηση παραγματοποιηήθηκε στο εργαστήριο Αρχαιομετρίας του κέντρου Δημόκριτος απο την ερευνητική ομάδα των Ν. Ζαχαριά, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του ΔΡ Ι Μπασιάκου, διευθυντή ερευνών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε "Δημόκριτος"

kariatida62 είπε...

Την ηχώ μου να την σβήσεις μόνος σου!
Συνεχίζω: Mεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σπήλαιο της Θεόπετρας που βρίσκεται κοντά στα Τρίκαλα πριν καν πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια. Ο δήμαρχος Βασιλικής Βάιος Ζιάκας κατά την διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου παρουσίασε στο συμβούλιο το διαφημιστικό και πληροφοριακό φυλλάδιο που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την εφορία Παλαιονθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Νότιας Έλλαδας. Οι ανασκαφές στο σπήλαιο ξεκίνησαν το 1987 και συνεχίστηκαν μέχρι και το 2007 οπότε και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την ανάπλαση και ανάδειξη του σπηλαίου

kariatida62 είπε...

Οι τοπικοί παράγοντες έχουν εκδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας γιατί τα ευρήματα του σπηλαίου παρουσιάστηκαν σε έκθεσηστο Αυστριακό Ινστιτούτο στην Αθήνα χωρίς να ενημερωθούν οι τοπικές αρχές. Οι παλαιότερες ηλικίες χρονολόγησης μαρτυρούν πως το σπήλαιο κατοικήθηκε κοντα΄στα 130.000 χρόνια πριν ενώ συνέχισε να κατοικείται κατά περιόδους μέχρι το τέλος της Νεολιθικής εποχής (περίπου 4000 χρόνια π.χ)
Η Θεόπετρα είναι η μοναδική μέχρι σήμερα θέση στον Ελλαδικό χώρο που έχει να επιδείξει τόσο μεγάλη διάρκεια κατοίκησης κατά την προιστορία ενώ τα ευρήματά της την καθιστούν μια απο τις σπουδιαότερες προιστορικές θέσεις στην χώρα μας

ελίτσα είπε...

Βρε Ionn!
Γιατί έκανες την ανάρτηση και τη σκέπασες αμέσως??
Θα πρέπει να πηγαίνουμε πρώτα στην προηγούμενη ανάρτηση μόλις μπαίνουμε στη σελίδα σου για να δούμε αν δημοσίευσες κάτι πρίν ένα λεπτό?
Δικό σου είναι το blog βέβαια αλλά ..
Α! και συγνώμη που ήρθα κιόλας
Καλό βράδυ

kariatida62 είπε...

Απο τις κλιματολογικές μελέτες που έγιναν στα ηζήματα του σπηλαίου αποκαλύφθηκαν σημαντικές πληροφορίες για το κλίμα της εκάστοτε περιόδου που εναλλάχθηκε απο θερμό και ψυχρό και το αντίθετο, ενώ μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και η ταύτιση ενός ψυχρού επεισοδίου με την ονομασία Νεότερη Δρυάς (younger dryas)που έλαβε χώρα περίπου 11.000 χρόνια πριν, και η Θεόπετρα αποτελεί το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης στο οποίο έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί

kariatida62 είπε...

Πέρα απο τα γεωλογικά δεδομένα στο σπήλαιο της Θεόπετρας αποκαλύφθηκαν τα πρώτα ανασκαφικά ευρήματα όπως εργαλεία για το κυνήγι μεγάλων ζώων απο καφέ πυριτόλιθο!
Στο εσωτερικό του σπηλαίου παρατηρήθηκαν έντονα ίχνη απο εκτεταμένες πυρές, υπολείμματα απο οστά μεγάλων ζώων (σπηλαίας αρκτου, ελαφιού κ.α ενώ συγκεντρώθηκαν και απανθρακωμένοι καρποί(αγριοαμυγδαλιά, αγριομπιζελιά κ.ά είδη που βλάσταιναν εκείνη την εποχή)
Ακόμη διαπιστώνεται ανθρώπινη δραστηριότητα κατά την Ανώτερη Παλαιολιθική εποχή(35.000-30000 μέχρι το 10.000 περίπου π.χ)

kariatida62 είπε...

Το κύριο χαρακτηριστικό σ'αυτή την εποχή είναι η μεταβολή στη μορφή και στο μέγεθος των εργαλείων, τα οποία τώρα γίνονται αρκετά μικρότερα και λεπτότερα.
Απο το σύνολο των καμένων σπόρων στο σπήλαιο στην Ανώτερη Παλαιολιθική ξεχωρίζουν οι καρποί άγριας φακής, άγριου σταφυλιού,βατόμουρου κ.ά. Ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα αυτής της εποχής είναι η παρουσία τμημάτων άψητου πηλού που δείχνει τις πρώτες προσπάθειες των ανθρώπων να κατασκευάσουν αντικείμενα απο πηλό. Στον ίδιο χώρο παρατηρούνται κυκλικά αποτυπώματα που μπορούν να αποδοθούν σε σκεύη απο φθαρτά υλικά (δέρμα, ξύλο). Επίσης αποκαλύφθηκε ο πρώτος σκελετός ανθρώπου που εξακολουθεί να είναι ο homo sapiens και ο οποίος με την μέθοδο της ραδιοχρονολόγησης στα οστά χρονολογείται στα 14.500 χρόνια Π.Χ.

kariatida62 είπε...

Όπως καταλαβαίνεις όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν τα βρήκα απο το διαδίκτυο!
Μου τα έδωσε Αρχαιολόγος-Παλαιοντολόγος που είναι στην έρευνα και ασχολείται πάνω απο 5 χρόνια.
Φίλε μου, υπάρχουν πολλά που δεν τα γνωρίζουμε! Θέλουν αλλιώς να τα παρουσιάζουν και εξήγησα τους λόγους στις προηγούμενες αναρτήσεις σου!
Τώρα γιατί εσύ κόπτεσαι τόσο πολύ να υποστηρίξεις την επικρατούσα χρόνων και χρόνων θεωρία με τέτοιο πάθος ειλικρινά δεν το αντιλαμβάνομαι!
Εφτασες μάλιστα στο σημείο να θάψεις την συνέχεια της ανάρτησης για να μη μου δώσεις την ευκαιρία να σου καταθέσω ότι στοιχείο είχα συλλέξει και το διαβάσουν οι αναγνώστες σου!
Γιατί κ.ΙΟΝΝΚΟRR??? Τι φοβήθηκες?
Να μην διαψευστεί και τεθεί σε αμφιβολία ο μύθος περί ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΣΜΟΥ εδώ μέσα???
Κρίμα!
Ωραία τα τραγουδάκια σου και οι ψευδαισθήσεις που μας χαρίζεις αλλά όταν δείχνεις πως θέλεις να μιλήσεις και για κάτι άλλο να το κάνεις ευσυνείδητα και ειλικρινά!
Νόμος άγραφος του σωστού blogger που διατυμπανίζεις πως είσαι!

Καλή σας νύχτα κύριε ΙΟΝΝΚΟRR!

IonnKorr είπε...

Κάρυ, Ελίτσα

Θα τα πούμε αναλυτικά στην επόμενη ανάρτηση για τους Ινδοευρωπαίους.

Τα στοιχεία που αναφέρεις φαίνονται σωστά και θα τα μελετήσω επισταμένως.