Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Electromagnetism a la Mendeleev - O2


Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο2-Τα Περιεχόμενα απαραίτητα
"Εν αρχή ην η μέθοδος" 

Επειδή ...
το blog έχει γενικά χαοτική αν όχι ανύπαρκτη δομή
μάλλον είναι απαραίτητο να τηρούνται περιεχόμενα
που θα ανανεώνονται κάθε φορά
που μπαίνει μία νέα ανάρτηση.

Έτσι θα μπορεί ο καθένας να βρίσκει εύκολα
μια προηγούμενη ή μεταγενέστερη ανάρτηση
στο συγκεκριμένο θέμα.

Ο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
01. Εισαγωγή (Introduction)
02. Περιεχόμενα (Contents)
03. Παρατηρητής (Observer)
04. Φυσικός Παρατηρητής (Physical Observer)
05. Όντα και Οντότητες (Beings and Entities)
06. Σχετικότητα των Οντοτήτων (Relativity of Entities)
07. Φυσικό Μέγεθος (Physical Quantity) (α' μέρος) (Εισαγωγή)
08. Φυσικό Μέγεθος (Physical Quantity) (β' μέρος) (Καταμέτρηση)
09. Φυσικό Μέγεθος (Physical Quantity) (γ' μέρος) (Νοητική Μηχανή)
10. Φυσικό Μέγεθος (Physical Quantity) (δ' μέρος) (Γεωμετρική Παράσταση)
11. Φυσικό Μέγεθος (Physical Quantity) (ε' μέρος) (Βαθμωτά & Διανύσματα)
12. Φυσικό Μέγεθος (Physical Quantity) (στ' μέρος) (Τανυστές)
13. Δυικότητα (Duality) (α' μέρος) (Δυαδισμός, Εισαγωγή)
14. Δυικότητα (Duality) (β' μέρος) (Δυαδισμός, Παραδείγματα)
15. Δυικότητα (Duality) (γ' μέρος) (Δυισμός, Εισαγωγή )
16. Δυικότητα (Duality) (δ' μέρος) (Θεάσεις και Απόψεις )
17. Νοημοσύνη (οι 4 Πυλώνες της)
----
18a. Χωρόχρονος (α' μέρος) (Γενικά)
18b. Χωρόχρονος (β' μέρος) (Βήμα Α0) (0D-Ευκλείδειος Χωρόχρονος) (Σημείο)
18c. Χωρόχρονος (γ' μέρος) (Βήμα Α1) (1D-Αγχίγραμμος Χώρος) (Μήκος)
18d. Χωρόχρονος (δ' μέρος) (Βήμα Α2) (1D-Αγχίγραμμος Χώρος) (Πλάτος)
18e. Χωρόχρονος (ε' μέρος) (Βήμα Α3) (1D-Αγχίγραμμος Χώρος) (Ύψος)
18f. Χωρόχρονος (στ' μέρος) (Βήμα Α4) (1D-Αγχίγραμμος Χώρος) (Χρόνος)
18g. Χωρόχρονος (ζ' μέρος) (Πίνακας Σύνοψης)
----
18h. Χωρόχρονος (η' μέρος) (Βήμα Α5) (1D-Ευκλείδειος Χώρος) (Χρόνος)
18i. Χωρόχρονος (θ' μέρος) (Βήμα Α6) (3D-Αγχίγραμμος Χώρος) (3-Χώρος)
18k. Χωρόχρονος (ι' μέρος) (Βήμα Α7) (3D-Ευκλείδειος Χώρος) (3-Χώρος)
18l. Χωρόχρονος (ια' μέρος) (Βήμα Α8) (4D-Χωρόχρονος Minkowski)
18m Χωρόχρονος (ιβ' μέρος) (Πίνακας Σύνοψης) (σύνδεση Χωροχρόνου - Γεωμετρίας)
18n Χωρόχρονος (ιγ' μέρος) (Πίνακας Σύνοψης) (σύνδεση Γεωμετρίας - Φυσικής)
----
18-o1. Χωρόχρονος (Μηδενική Διάσταση) (α' μέρος) (Μεταφορά)
18-ο2. Χωρόχρονος (Μηδενική Διάσταση) (β' μέρος) (Περιστροφή)
18-ο3. Χωρόχρονος (Μηδενική Διάσταση (γ' μέρος) (Χρονική Μεταφορά)
18-ο4. Χωρόχρονος (Μηδενική Διάσταση) (δ' μέρος) (Χρονική Προώθηση)
18-ο5. Χωρόχρονος (Μηδενική Διάσταση) (ε' μέρος) (Σύνοψη)
----
18-ο6. Χωρόχρονος (Μηδενική Διάσταση) (στ' μέρος) (Αναστροφή)
18-ο7. Χωρόχρονος (Μηδενική Διάσταση) (ζ' μέρος) (Κβαντική Σύμπλεξη)
18-ο8. Χωρόχρονος (Μηδενική Διάσταση) (η' μέρος) (Κρυπτογραφία)
18-o9. Χωρόχρονος (Μηδενική Διάσταση) (θ' μέρος) (Αστρονομία)
----
18o10. Χωρόχρονος (Μηδενική Διάσταση) (ι' μέρος) (Χώρος deSitter)
18o11. Χωρόχρονος (Μηδενική Διάσταση) (ια' μέρος) (Χρόνος anti-deSitter)
18o12. Χωρόχρονος (Μηδενική Διάσταση) (ιβ' μέρος) (Χωρόχρονος anti-deSitter)
18o13. Χωρόχρονος (Μηδενική Διάσταση) (ιγ' μέρος) (σχολιασμός)
----
19. Φασικός Χώρος (πρόταση Lagrange)
20. Φασικός Χώρος (Ναυαγοσώστης του Feynman)
21. Φασικός Χώρος (Αρχή του Fermat)
22. Φασικός Χώρος (πρόταση Hamilton)
23. Φασικός Χώρος (σχέσεις Planck & deBroglie)
24. Φασικός Χώρος (όνειρο του Born)
25. Φασικός Χώρος Minkowski
26. Φασικός Χώρος (πρόσβαση Κυμάτων και στους 2 Χωρόχρονους)
27. Φασικός Χώρος (Ιδεογράφημα του Χωροχρονικού Δωματίου)
28. Πραγματικός και Φανταστικός Χώρος Minkowski
29. Αναζήτηση Κρυμμένων Διαστάσεων
30. Χωροχρονική Ενοποίηση (1) - Μετασχηματισμός Fourier
31. Χωροχρονική Ενοποίηση (2)
32. Χωροχρονική Ενοποίηση (3)
33. Χωροχρονική Ενοποίηση (4) - Μετασχηματισμοί
34. Χωροχρονική Ενοποίηση (5) - Φωτεινή Πλευρά - Διμιγαδικοί Αριθμοί
35. Χωροχρονική Ενοποίηση (6) - Σκοτεινή Πλευρά
36. Χωροχρονική Ενοποίηση (7) - Φωτεινή & Σκοτεινή Πλευρά
37. Χωροχρονική Ενοποίηση (8) - Σύνοψη - Διμιγαδικοί Αριθμοί
38. Χωροχρονική Ενοποίηση (9) - Σύνοψη (συνέχεια)
39. Χωροχρονική Ενοποίηση (10) - Διάνυσμα Θέσης
40. Χωροχρονική Ενοποίηση (11) - Μετασχηματισμοί - Αφανείς Διαστάσεις
41. Χωροχρονική Ενοποίηση (12) - Σταθερές Τοπικού Σύμπαντος

Α. ΧΟΡΔΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
01. Έλλειψη και Ελλειψοειδές
02. Υπερβολή (α' μερος)
03. Υπερβολή (β' μέρος)
04. Υπερβολοειδή
05. Ιατρικές Προοπτικές
06. Φανταστική Έλλειψη
07. Φανταστικό Ελλειψοειδές
08. Ζεύγος Παραλλήλων Γραμμών (Πραματικών Ευθειών)
09. Ελλειπτικός Κύλινδρος
10. Υπερβολικός Κύλινδρος
11. Φανταστικός Κύλινδρος
12. Ανακεφαλαίωση - Πίνακας 3D-Κωνοειδών
13. Ανακεφαλάιωση - Πίνακας 2D-Κωνοειδών

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ
01. Ηλεκτρικές Οντότητες
02. Γεωμετρικές Οντότητες
03. Συνήθης και Χωροχρονικός Παρατηρητής
04. 3D- και 11D- Παρατηρητές
05. Η Γεωμετρική εικόνα του 11D-Παρατηρητή
06. Ηλεκτρικές Οντότητες
07. Φυσικά Μεγέθη - Μονάδες Μέτρησης
08. Φυσικοί Νόμοι Σύνδεσης
09. Φυσικοί Νόμοι Διατήρησης
10. Πεδιακοί Φυσικοί Νόμοι
11. 
Κατανόηση Φυσικών Οντοτήτων
12a. Πίνακας - Μεγέθη Ηλεκτρομαγνητισμού
12b. Πίνακας - Νόμοι Ηλεκτρομαγνητισμού
13. Οι συνέπειες της Γεωμετροποίησης

C.  ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
01. Εισαγωγή
02. Επαγωγικά Φαινόμενα
02a. Πίνακας -Τροποποιημένοι Νόμοι Ηλεκτρομαγνητισμού
03. Παρατηρητές και πλάνη
04. Αναλλοιότητα και συναλλοιότητα
05. Μονοδιάστατος Χώρος (1)
06. Μονοδιάστατο Χώρος (2)
07. Μονοδιάστατος Χώρος (3)
08. Επαγωγικά Φαινόμενα - Κρυμμένες Διαστάσεις
09. Μονοδιάστατος Χώρος  (5)
10. Μονοδιάστατος Χώρος (6)
11. Δισδιάστατος Χώρος (1)
12. Δισδιάστατος Χώρος (2)
13. Τρισδιάστατος Χώρος (1)
14. Τρισδιάστατος Χώρος (2)
15. Τετραδιάστατος Χώρος (1) - Γενικά, Φιλοσοφία
16. Τετραδιάστατος Χώρος (2) - Ηλεκτρομαγνητικό Δυναμικό
17. Τετραδιάστατος Χώρος (3) - Ηλεκτρομαγνητική Ένταση
18. Τετραδιάστατος Χώρος (4) - Φορτορρευματικό Δυναμικό
19. Τετραδιάστατος Χώρος (5) - Φορτορρευματική Ένταση
....


-----
Και το ομορφότερο άσμα όλων των εποχών...

Δεν υπάρχουν σχόλια: