Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Electromagnetism a la Mendeleev - O8

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-Ο8-


Φυσικό μέγεθος
Πως γίνεται η μέτρησή του.

--------------------------------------------------------------------
Εδώ βρίσκουμε τα περιεχόμενα της θεματικής ενότητας
--------------------------------------------------------------------

Τώρα, πρέπει να σημειώσουμε ότι το κάθε Φυσικό Μέγεθος
λαμβάνει τιμές που ο Παρατηρητής προσδιορίζει άμεσα ή έμμεσα.

Στα πρώτα στάδια του Πολιτισμού ο Άνθρωπος προσδιόριζε τις τιμές
από την άμεση σύγκριση σύμφωνα με την εμπειρία του.

Όμως, σήμερα, πλέον οι τιμές παραλαμβάνονται έμμεσα,
από τις ενδείξεις των Οργάνων Καταμέτρησης.
Υπάρχουν χιλιάδες τύποι Οργάνων για κάθε Φυσικό Μέγεθος
και συνεχώς κατασκευάζονται νέοι, ευκολόχρηστοι και ακριβέστεροι.

Τα όργανα και τα εργαλεία καταμέτρησης
αυξάνονται ραγδαία
και σε ποικιλία και ακρίβεια

Τον πρωταρχικό ρόλο στην μέτρηση παίζει η "σύγκριση"
Δεν υπάρχει μέτρηση χωρίς σύγκριση

Αλλά η σύγκριση πρέπει να γίνεται με ένα πρότυπο
που θα είναι κοινώς αποδεκτό.
Αυτό ονομάζεται "μονάδα μέτρησης".
Η τιμή που λαμβάνεται από τα Όργανα Καταμέτρησης
είναι ακριβώς πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια
της Μονάδας Μέτρησης του κάθε Φυσικού Μεγέθους.

Η σύγκριση
είναι η βασική διαδικασία
της μέτρησης

Υπάρχουν αρκετοί πίνακες που περιλαμβάνουν
τα συνηθέστερα Φυσικά Μεγέθη και τις Μονάδες Μέτρησής τους.
Ακολουθεί ένας:
Τα αντίστοιχα Φυσικά Μεγέθη
των Μονάδων Μέτρησης του πίνακα είναι:
-------------
mole - Γραμμομόριο
meter -  Μήκος
kilogram - Μάζα
second - Χρόνος
βαθμός Kelvin - Θερμοκρασία
ampere - Ένταση Ρεύματος
candela - Φωτεινή Ένταση

--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: