Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Electromagnetism a la Mendeleev - A-07

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-A-07-Φανταστικό Ελλειψοειδές

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Μέχρι τώρα γνωρίσαμε τρία Θεμελιώδη Σχήματα του τρισ-διάστατου 3D-Χώρου
(από τα οποία παράγονται όλα τα υπόλοιπα)

Α) το Ελλειψοειδές (δηλ. την γενικευμένη Σφαίρα):    Η αλγεβρική εξίσωση που περιγράφει το Ελλειψοειδές,
    στην Κλασσική Γεωμετρία,
 έχει 0 "μείον" και είναι:

 {x^2 \over a^2} + {y^2 \over b^2} + {z^2 \over c^2} = 1


Β) Το Μονόχωνο Υπερβολοειδές:


   Η αλγεβρική εξίσωση που περιγράφει το Μονόχωνο Υπερβολοειδές,
   στην Κλασσική Γεωμετρία,
 έχει 1 "μείον" και είναι:

{x^{2} \over a^{2}}+{y^{2} \over b^{2}}-{z^{2} \over c^{2}}=1Γ) Το Δίχωνο Υπερβολοειδές:

   Η αλγεβρική εξίσωση που περιγράφει το Δίχωνο Υπερβολοειδές,
   στην Κλασσική Γεωμετρία,
 έχει 2 "μείον" και είναι:

\frac{x^2}{a^2} - \frac {y^2}{b^2} - \frac {z^2}{c^2} = 1


Ήρθε λοιπόν ο καιρός να γνωρίσουμε το τέταρτο μέλος της παρέας.

Δ) το Φανταστικό Ελλειψοειδές.

Το Φανταστικό Ελλειψοειδές δεν έχει σχήμα (!)
καθόσον
δεν τέμνει
ούτε τον άξονα της Διάστασης (x)
ούτε τον άξονα της Διάστασης (y)
αλλά ούτε και τον άξονα της Διάστασης (z)

       Η αλγεβρική εξίσωση που περιγράφει το Φανταστικό Ελλειψοειδές,
       στην Κλασσική Γεωμετρία,
 έχει 3 "μείον" και είναι:

- \frac{x^2}{a^2} - \frac {y^2}{b^2} - \frac {z^2}{c^2} = 1


------------
 Ως γνωστόν από όσα εκθέσαμε στα προηγούμενα:

1) Η εξίσωση που περιγράφει το Ελλειψοειδές 
    από την Πολυδιαστατική σκοπιά, γράφεται:

\frac{\color{Red}x^2}{\color{Red}a^2} + \frac {\color{Red}y^2}{\color{Red}b^2} + \frac {\color{Red}z^2}{\color{Red}c^2} = 1

2) Η εξίσωση που περιγράφει το Μονόχωνο Υπερβολοειδές
     από την Πολυδιαστατική σκοπιά, γράφεται:

\frac{\color{Red}x^2}{\color{Red}a^2} + \frac {\color{Brown}y^2}{\color{Brown}b^2} + \frac {\color{Red}z^2}{\color{Red}c^2} = 1


3) Η εξίσωση που περιγράφει το Δίχωνο Υπερβολοειδές
     από την Πολυδιαστατική σκοπιά, γράφεται:

\frac{\color{Red}x^2}{\color{Red}a^2} + \frac {\color{Brown}y^2}{\color{Brown}b^2} + \frac {\color{Brown}z^2}{\color{Brown}c^2} = 1


4) Η εξίσωση που περιγράφει το Φανταστικό Ελλειψοειδές
     από την Πολυδιαστατική σκοπιά, γράφεται:

\frac{\color{Brown}x^2}{\color{Brown}a^2} + \frac {\color{Brown}y^2}{\color{Brown}b^2} + \frac {\color{Brown}z^2}{\color{Brown}c^2} = 1


Μετατρέποντας, λοιπόν,
- τα Υπερβολοειδή (με τα πρόσημα "μείον" στις εξισώσεις τους)
- σε Ελλειψοειδή (με πρόσημα "συν" στην εξίσωσή τους)
όλα επανέρχονται στην αρχική τελειότητά τους.

- Ωραία η θεωρία, θα πεί ο δύσπιστος αναγνώστης
   στην πράξη, όμως, πως μπορεί να γίνει αυτό?

Αυτό είναι θέμα που αφορά την Μελλοντική Τεχνολογία.
Πρακτικά, υπολογίζοντας κάθε φορά
τις σταθερές (a, b, c) των Υπερβολοειδών
και κάποιες βιο-σταθερές από την Βιολογία
θα μπορέσει, λογικά, να υπολογίσει
την συχνότητα της μονοχρωματικής ακτινοβολίας που απαιτείται
ώστε να μετατραπεί
ο "ελαττωματικός" συνήθης 3D-Χώρος π.χ. (x, y, z)
ενός αντικειμένου (π.χ. ενός ανθρώπου)
στον αντίστοιχο "υπερβολειδή" π.χ. (xyzεπαναφέροντας έτσι την "ελλειπτικότητα"
(δηλαδή, την αρχική συμμετρία)
στο αντικείμενο

Τυπικός Μελλοντικός
"Αξονικός Τομογράφος"
----------
Επομένως
θα μπορούσε να εισέλθει
κάθε "ελαττωματικός" (δηλ. ασθενής) οργανισμός
(με οποιαδήποτε έλλειψη τμημάτων DNA κλπ)
να αντινοβοληθεί
για ένα δέκατο του δευτερολέπτου
με την
μονοχρωματική ακτινοβολία
της καθορισμένης, χωροχρονικά, συχνότητας
και
ακαριαία και "μαγικά"
να εξέλθει
στην πλήρη "τέλεια" κατάσταση

Αυτή θα είναι, ουσιαστικά,
και η μεγαλύτερη προσφορά της Χορδιακής και της Πολυδιαστατικής θεωρίας
στην Ανθρωπότητα.

Θα της προσφέρει
το πολυπόθητο κουμπί-reset ( = κομβίο αναγέννησης)
για κάθε "ελλείπον" βιολογικό τμήμα ενός οργανισμού.

Ενδεχομένως,
ένα κομμένο μέλος
π.χ. ένα κομμένο χέρι
να αφήνει στον 11-Ενιαίο Χώρο
το "αποτύπωμά" του
όπως το Φανταστικό Ελλειψοειδές
Οπότε
θεωρητικά ππάντα
είναι δυνατόν
μετά την κατάλληλη ακτινοβόληση
να αναγεννηθεί
το χαμένο τμήμα του

Αν, πράγματι, η "Πολυδιαστατική" Ιατρική,
μπορούσε να επαναφέρει κομμένα ή ελλείποντα μέλη

θα έκανε, όντως, την μεγαλύτερη έκπληξη
που θα μπορούσε να δοκιμάσει, ποτέ, ο Άνθρωπος!

--------------------------------
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υπενθυμίζουμε ότι
όπως έχουμε αναφέρει στο Μέρος Ο37 της Εισαγωγής
το διάνυσμα θέσης του 11-διάστατου Ενιαίου Χώρου
(της Επηυξημένης Πραγματικότητας) είναι:

 \vec{r} = 
\begin{bmatrix} 
\color{Red}{0}\\ 
\color{Red}{+x} \\ \color{Red}{+y} \\ \color{Red}{+z} \\ 
\color{Blue}{-t} \\
\color{Blue}{0} \\
\color{Green}{+it} \\ 
\color{Brown}{-iz} \\ \color{Brown}{-iy} \\ \color{Brown}{-ix} \\ 
\color{Brown}{i0}
\end{bmatrix}
Ανταλλοίωτο (contravariant) Διάνυσμα Θέσης
όπου:
το ερυθρό (0) = η Επίκενη (null) Διάσταση του Πραγματικού Χώρου
τα ερυθρά (x, y, z) = οι 3 γνωστές Διαστάσεις του Πραγματικού Χώρου
το κυανό (t) = η Διάσταση του Πραγματικού Χρόνου
το κυανό (0) = η Επίκενη 
(null) Διάσταση του Πραγματικού Χρόνου
το πράσινο (it) = η Διάσταση του Φανταστικού Χρόνου
(ή ισοδύναμα, η αντίστροφη συχνότητα, ή η Περίοδος Κύματος)
τα καστανόχροα (iz, iy, ix) οι Διαστάσεις του Φανταστικού Χώρου
(ή ισοδύναμα, οι αντίστροφοι κυματάριθμοι, ή τα μήκη Κύματος)
το καστανόχροο (i0) = η Επίκενη 
(null) Διάσταση του Φανταστικού Χώρου
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: