Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Electromagnetism a la Mendeleev - B-07

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-B-07-

Σχετική εικόνα

B. Ηλεκτροστατική
Φυσικά Μεγέθη

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Στο Μέρος Β01 είδαμε ότι
η Φυσική Οντότητα "Ηλεκτρομαγνητισμός"
εμφανίζεται στον τρισδιάστατο 3D-Χώρο
με τρία 4 εντελώς διαφορετικά "πρόσωπα"
δηλ. ως να συνίσταται από  4 διακριτές Φυσικές Οντότητες (entities):
Ηλεκτρικό Φορτίο
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Μαγνητικό Πεδίο
Ηλεκτρικό Πεδίο

Επίσης, αναφέραμε, επανειλημμένως, ότι
οι 4 αυτές Φυσικές Οντότητες
σχετίζονται στενότατα με την Γεωμετρία του Χώρου
(δηλ. αλλιώς, μπορούμε να τις μελετήσουμε
ως να ήταν Γεωμετρικές Οντότητες).

Αυτή, ακριβώς, η στενή σχέση
των Ηλεκτρομαγνητικών Οντοτήτων
με τα γεωμετρικά στοιχεία του Χώρου
- επιβάλλει την Γεωμετροποίηση της Φυσικής, και
καθορίζει, αποκλειστικά και απόλυτα,
  το είδος των Φυσικών Μεγεθών
  με τα οποία περιγράφει, η Φυσική, τις Φυσικές Οντότητες, αυτές.

Κανονικά, λοιπόν, ένας τρισδιάστατος 3D-Παρατηρητής
θα χρειαζόταν μόνον 4 φυσικά μεγέθη (ένα για κάθε οντότητα)
για να περιγράψει πλήρως τον Ηλεκτρομαγνητισμό.

Όμως...
υπάρχουν και 4 διαφορετικές "μέθοδοι προσέγγισης"
μίας οντότητας που έχει γεωμετρική υφή.

Όπως είδαμε στο Μέρος Ο16 της εισαγωγής
όπου μελετήσαμε την δυικότητα της διαδικασίας της παρατήρησης
ενός "γεωμετρικού αντικειμένου",
κάθε Παρατηρητής διαθέτει:

1) δύο "Θεάσεις" (viewpoints):
- την Μακροσκοπική Θέαση
  (παρατήρηση του αντικειμένου, εξωειδώς, ή αλλιώς, ολιστικά,
   που απαιτεί την χρήση Εκτατικών Μεγεθών)
- την Μικροσκοπική Θέαση
  (παρατήρηση του αντικειμένου, εσωειδώς, ή αλλιώς, σημειακά,
   που απαιτεί την χρήση Εντατικών Μεγεθών)

αλλά και ...
2) δύο "Απόψεις" (aspects)
- την Εσωτεριακή Άποψη
   (παρατήρηση του εσώτερου (bulk) μίας οντότητας,
   ή αλλιώς,  του "προσκηνίου" της
   που απαιτεί την χρήση Δυναμικών Μεγεθών)
- την Συνοριακή Άποψη
   (παρατήρηση του συνόρου (boundary) μίας οντόητας,
   ή αλλιώς,  του "παρασκηνίου" της,
   που απαιτεί την χρήση Δυνητικών Μεγεθών)

Επομένως,
ανάλογα με την "μέθοδο προσέγγισης"
που χρησιμοποιείται από τον Παρατηρητή,
διακρίνουμε και 4 είδη Παρατηρητών (observers)

Παρατηρητής A:
Έχει Μακροσκοπική Θέαση και Εσωτεριακή Άποψη
(δηλ. μελετά ολιστικά (αλλιώς, ως όλον)
το εσώτερο τμήμα (bulk) της Οντότητας)

Παρατηρητής B:
Έχει Μακροσκοπική Θέαση και Συνοριακή Άποψη
(δηλ. μελετά ολιστικά (αλλιώς, ως όλον)
το συνοριακό τμήμα (boundary) της Οντότητας)

Παρατηρητής C:
Έχει Μικροσκοπική Θέαση και Εσωτεριακή Άποψη
(δηλ. μελετά σημειακά (αλλιώς, σημείο προς σημείο)
το εσώτερο τμήμα (bulk) της Οντότητας)

Παρατηρητής D:
Έχει Μικροσκοπική Θέαση και  Συνοριακή Άποψη
δηλ. μελετά σημειακά (αλλιώς, σημείο προς σημείο)
το συνοριακό τμήμα (boundary) της Οντότητας)

Ακολουθούν, λοιπόν, οι περιβόητοι πίνακες
(ένας, για κάθε είδος Παρατηρητή (observer))

-----
Πρώτα, ο πίνακας του Παρατηρητή A
που παρατηρεί τις οντότητες, μακροσκοπικά και εσωτεριακά.


Παρατηρητής A.
Μακροσκοπική Θέαση και Εσωτεριακή Άποψη
----
(Εκτατικά Δυναμικά Μεγέθη)
α/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Φυσικό
Μέγεθος


και
επισυναπτόμενη
Μονάδα Μέτρησης
A1.Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)

Φορτιακή Ολότητα
(Charge Totality)
Q)


1 Coulomb
(1 Cb)
A2.Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)

Ανοικτή Επιφάνεια
(κυλινδροειδής)
Ρευματική Ροή
(Current Flux)
J)


1 Ampere
(1 Ap)
A3.Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)

Μαγνητική Ροή
(Magnetic Flux)
B)


1 Weber
(1 Wb)
A4.Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)

Ηλεκτρική Ρύση
(Electric Flow)
E)


1 Volt
(1 Vt)
Σημείωση:
- Η ονομασία Φορτιακή Ολότητα δεν χρησιμοποιείται.
Αντ' αυτής γίνεται χρήση της ονομασίας "Ηλεκτρικό Φορτίο (Q)"
η οποία προκαλεί σύγχυση με την αντίστοιχη Οντότητα.
- Η ονομασία Ρευματική Ροή δεν χρησιμοποιείται.
Αντ' αυτής γίνεται χρήση της ονομασίας "Ένταση Ρεύματος (I)"
η οποία είναι ατυχής εννοιολογικά.
- Η ονομασία Ηλεκτρική Ρύση δεν χρησιμοποιείται.
Αντ' αυτής γίνεται χρήση της ονομασίας "Ηλεκτρεγερτική Δύναμη (Ε)"
που επίσης είναι απαράδεκτη.


και ύστερα, ο πίνακας του Παρατηρητή B
που παρατηρεί τις οντότητες, μακροσκοπικά και συνοριακά.

Παρατηρητής B.
Μακροσκοπική Θέαση και Συνοριακή Άποψη
----
(Εκτατικά Δυνητικά Μεγέθη)
α/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Φυσικό
Μέγεθος


και
επισυναπτόμενη
Μονάδα Μέτρησης
Β1.Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)

Φορτιακή Ροή
(Charge Flux)
D)


1 Coulomb
(1 Cb)
B2.Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)

Ρευματική Ρύση
(Current Flow)
H)


1 Ampere
(1 Ap)
B3.Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)

Μαγνητική Ρύση
(Magnetic Flow)
A)


1 Weber
(1 Wb)
B4.Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)

Ηλεκτρική Τάση
(Electric Tension)
V)


1 Volt
(1 Vt)
Σημείωση:
- Η ονομασία Φορτιακή Ροή δεν χρησιμοποιείται.
Αντ' αυτής γίνεται χρήση της ονομασίας "Ηλεκτρική Ροή (Φ)"
- Η ονομασία Ρευματική Ρύση δεν χρησιμοποιείται.
Αντ' αυτής γίνεται χρήση της ονομασίας "Μαγνητική Κυκλοφορία"
- Η ονομασία Μαγνητική Ρύση δεν χρησιμοποιείται.
Αντ' αυτής γίνεται χρήση της ίδιας ονομασίας "Μαγνητική Κυκλοφορία"
γεγονός που την συγχέει με την προηγούμενη


Ακολουθεί ο πίνακας του Παρατηρητή C
που παρατηρεί τις οντότητες, μικροσκοπικά και εσωτεριακά.

Παρατηρητής C.
Μικροσκοπική Θέαση και Εσωτεριακή Άποψη
----
(Εντατικά Δυναμικά Μεγέθη)
α/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Φυσικό
Μέγεθος


και
επισυναπτόμενη
Μονάδα Μέτρησης
C1.Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)

Φορτιακή Πυκνότητα
(Charge Density)
(Q)


1 Coulomb /meter3
(1 Cb mt-3)
C2.Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)

Ανοικτή Επιφάνεια
(κυλινδροειδής)
Ρευματική Πυκνότητα
(Current Denstity)
(J)


1 Ampere /meter2
(1 Ap mt-2)
C3.Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)

Μαγνητική Ένταση
(Magnetic Strength)
(B)


1 Weber /meter2
(1 Wb mt-2)
C4.Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)

Ηλεκτρική Ένταση
(Electric Strength)
(E)


1 Volt /meter
(1 Vt mt-1)
Σημείωση:
Όλες αυτές οι ονομασίες ταυτίζονται με τις χρησιμοποιούμενες


και μετά, ο πίνακας του Παρατηρητή D
που παρατηρεί τις οντότητες, μικροσκοπικά και συνοριακά.

Παρατηρητής D.
Μικροσκοπική Θέαση και Συνοριακή Άποψη
----
(Εντατικά Δυνητικά Μεγέθη)
α/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Φυσικό
Μέγεθος


και
επισυναπτόμενη
Μονάδα Μέτρησης
D1.Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)

Φορτιακό Δυναμικό
(Charge Potential)
(D)


1 Coulomb /meter2
(1 Cb mt-2)
D2.Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)

Ρευματικό Δυναμικό
(Current Potential)
(H)


1 Ampere /meter1
(1 Ap mt-1)
D3.Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)

Μαγνητικό Δυναμικό
(Magnetic Potential)
(A)


1 Weber /meter
(1 Wb mt-1)
D4.Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)

Ηλεκτρικό Δυναμικό
(Electric Potential)
(V)


1 Volt
(1 Vt)
Σημείωση:
- Η ονομασία Φορτιακό Δυναμικό δεν χρησιμοποιείται.
Αντ' αυτής γίνεται χρήση της ονομασίας "Ηλεκτρική Μετατόπιση"
- Η ονομασία Ρευματικό Δυναμικό δεν χρησιμοποιείται.
Αντ' αυτής γίνεται χρήση της ονομασίας "Μαγνητική Διέγερση"
ή "Παλαιά Μαγνητική Ένταση" ή "Βοηθητική Μαγνητική Ένταση" όλες τους ατυχέστατες.


Συμπέρασμα:
Ετσι καταλήξαμε λοιπόν, ξεκάθαρα,
στα 4 (οντότητες) x (4 παρατηρητές) = 16 Φυσικά Μεγέθη
που απαιτούνται για την μελέτη του Ηλεκτρομαγνητισμού.

Αυτό που πρέπει να μας εντυπωσιάζει, υπέρμετρα
δεν είναι το γεγονός ότι
η Γεωμετροποίηση του Ηλεκτρομαγνητισμού
προσφέρει "στο πιάτο" τα 16 Φυσικά Μεγέθη
που αναδύονται, αυθόρμητα,
μέσα από την γεωμετρικότητα των 4 Οντοτήτων
αλλά ...
το γεγονός ότι οι επιστήμονες, μέσα από έρευνα αιώνων,
με μόνον πειραματικά και θεωρητικά μέσα,
επέτυχαν  να προσδιορίσουν, βαθμιαία,
τα 16 αυτά μεγέθη
παρ' ότι αγνοούσαν, παντελώς, την Γεωμετροποίηση!!!

-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: