Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Electromagnetism a la Mendeleev - B-12b

Ηλεκτρομαγνητισμός αλά Mendeleev
-B-12b-

Σχετική εικόνα

B. Ηλεκτροστατική
Ανακεφαλαίωση - Νόμοι

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
      ΣΗΜ: Οι πίνακες της γεωμετροποίησης των Φυσικών Μεγεθών είναι εδώ:

Με βάση τα όσα εκτέθηκαν στα προηγούμενα
οι Φυσικοί Νόμοι του Ηλεκτρομαγνητισμού
μπορούν να "αρχειοθετηθούν" σε πίνακες
ως εξής:

Δυναμική Άποψη
Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικήςα/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Φυσικός
Νόμος


και
επισυναπτόμενη
Εξίσωση
A.01Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)

Νόμος Σύνδεσης
Ηλεκτρικού Φορτίου


ΨQ=dV⋅ Q
A.02Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)

Νόμος Σύνδεσης
Ηλεκτρικού Ρεύματος


ΦJ=d S⃗  ⋅ J⃗ 
A.03Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)

Νόμος Σύνδεσης
Μαγνητικού Πεδίου


ΦB=d S⃗  ⋅ B⃗ 
A.04Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)

Νόμος Σύνδεσης
Ηλεκτρικού Πεδίου


ΓE=dr⃗  E⃗ 
Εμπλεκόμενα
Φυσικά Μεγέθη
Φορτιακή Ολότητα
(Charge Totality) (ΨQ)

Ρευματική Ροή
(Current Flux) (ΦJ)

Μαγνητική Ροή
(Magnetic Flux) (ΦB)

Ηλεκτρική Ρύση
(Electric Flow) (ΓE)
Φορτιακή Πυκνότητα
(Charge Density) (Q)

Ρευματική Πυκνότητα
(Current Density) (J)

Μαγνητική Ένταση
(Magnetic Strength) (B)

Ηλεκτρική Ένταση
(Electric Strength) (E)
Εμπλεκόμενοι
Γεωμετρικός Τελεστές
dV
d S⃗ 
dr⃗ 

Δυνητική Άποψη

Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικήςα/αΦυσική
Οντότητα


και
αντίστοιχη
Γεωμετρική
Φυσικός
Νόμος


και
επισυναπτόμενη
Εξίσωση
A.05Ηλεκτρικό
Φορτίο

(Electric Charge)

Νόμος Σύνδεσης
Ηλεκτρικού Φορτίου


ΦD=d S⃗  ⋅ D⃗ 
A.06Ηλεκτρικό
Ρεύμα

(Electric Current)

Νόμος Σύνδεσης
Ηλεκτρικού Ρεύματος


ΓH=dr⃗  H⃗ 
A.07Μαγνητικό
Πεδίο

(Magnetic Field)

Νόμος Σύνδεσης
Μαγνητικού Πεδίου


ΓA=dr⃗  A⃗ 
A.08Ηλεκτρικό
Πεδίο

(Electric Field)

Νόμος Σύνδεσης
Ηλεκτρικού Πεδίου


ΠV=1V
Εμπλεκόμενα
Φυσικά Μεγέθη
Φορτιακή Ροή
(Charge Flux) (ΦD)

Ρευματική Ρύση
(Current Flow) (ΓH)

Μαγνητική Ρύση
(Magnetic Flow) (ΓA)

Ηλεκτρική Τάση
(Electric Tension) (ΠV)
Φορτιακό Δυναμικό
(Charge Potential) (D)

Ρευματικό Δυναμικό
(Current Potential) (H)

Μαγνητικό Δυναμικό
(Magnetic Potential) (A)

Ηλεκτρικό Δυναμικό
(Electric Potential) (V)
Εμπλεκόμενοι
Γεωμετρικοί Τελεστές
d S⃗ 
dr⃗ 
Δ 


-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------Δεν υπάρχουν σχόλια: